اولین گردهمایی سرگروههای مدیران متوسطه استان لرستان 91-90 در تاریخ 90/7/17 در دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری برگزار میگردد . رئوس برنامه های این همایش و اولویتهای کاری و شاخص های فعالیت سر گروههابه شرح ذیل اعلام میگردد :