سلامتی یک امراساسی ومهم درزندگی انسان است براساس آمارهای موجود نیمی ازمرگ ومیرهای درنتیجه ی رفتارهاوروش های غلط زندگی است درقرون  گذشته انسانها بیشتر به خاطر بیماریهای میکربی یا عدم بهداشت جسمانی ویا حوادث طبیعی می مردند ولی امروزه اغلب مرگ ومیرها درنتجه روشهای غلط زندگی است یعنی شیوه هایی که یک زمینه را برای مرگ ومیرها فراهم می کند .پس اگر خواستار یک زندگی سالم هستیم باید به نکات ذیل که باعث عدم بهداست روانی می گردند   توجه بیشتری داشته باشیم تا با شناخت عوامل اینچنینی سالم زندگی کنیم . با آرزوی زندگی سرشار از شادی ونشاط برای همه ی شما .

 

 

  • · سطح بالای استرس ، فشارخون بالا،استعمال دخانیات
  • · مصرف مشروبات الکلی ،پرخوری،ورزش ناکافی
  • · قرارگرفتن درمعرض مواد سمی ورادیواکتیو
  • · پرخاشگری ،ورانندگی باسرعت زیاد و...                                                     

  •    تهیه وتنظیم :  بهاروند    مشاور دبیرستان

                                                                                                                         به مناسبت هفته بهداشت روانی