ليست اسامي نفرات برتر مسابقات جامع قر آني دبيرستان علوم ومعارف اسلامي شهيد مطهري خرم آباد

در مسابقات كشوري فروردين ماه 88

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته

رتبه

1

احمد غنچه ملكشاهي

حفظ موضوعي

اول

2

مهرداد كوهزادي

"

دو.م

3

عليرضا مومني

"

سوم

4

سيد مصطفي سهرابي

تجزيه و تركيب

اول

5

داوود بيرانوند

"

دوم

6

عليرضا مومني

قرائت نماز

سوم

7

سيد كاظم نجم موسوي

حفظ قرآن

سوم

8

مهدي خسروي

"

چهارم