به منظور آمادگی دانش آموزان در مقابل حوادث غیر مترقبه و ایمنی در هنگام وقوع زلزله و کاستن از خسارات جانی و اقدامات پیشگیری، توسط مدیریت دبیرستان در مراسم آغازین تشریح گردید وبدنبال آن راس ساعت 10/15 صبح روز سه شنبه مورخه 90/9/8 با به صدا در آوردن زنگ زلزله دانش آموزان شیوه های مقابله با این پدیده را عملا انجام دادند .