دانش آموز عزیز بعضی از افراد معتقدند : هر چیز ارزش یکبار امتحان کردن را دارد . نظر شما چیست ؟به نظر شما می توان مواد را یکبار امتحان کرد؟

به نظر شما کسانی که اسیر بیماری اعتیاد شده اند قبل از اولین بار مصرف خود را با اینگونه افکار فریب نداده اند ؟