مرتضی میرزاییان ادبیات داستانی ، لرستان

**********************************

سید مجید الواری -فقه و حقوق ، مذاهب تهران

************************************

رضا مرادی - روانشناسی ، خرم آباد

***************************************

عباد زارع - تربیت معلم ، یاسوج

***************************************

محمد راستیان - فقه و حقوق ، تهران

******************************************

سید رضا موسوی ندروند - فقه و حقوق ، زاهدان

*************************************

احمد احمدی - علوم قضایی ، تهران

***************************************

معین علوی فر- مدیریت بازرگانی ، خرم آباد

********************************************

رضا صالحی - حقوق ، تهران

**************************************

سید مصطفی سهرابی - علوم قضایی ، تهران

*****************************************

محسن کمالی - فقه و حقوق ، شاهد تهران

*************************************

احمد شکری - فقه و حقوق ، ارومیه

*************************************

وحید ولیزاده - فقه وحقوق ، مذاهب تهران

************************************

محمد حسنوند - مدیریت بازرگانی ، خرم آباد

**************************************سید تقی موسوی  - تربیت معلم ، خرم آباد

**************************************محمد ولی پوری - فقه و حقوق ، زاهدان

*****************************************حبیب یو سفوند - ادبیات عرب ، مشهد

******************************************

قبولی  تقریبا" صد درصدی در دانشگاههای معتبر ودولتی ، توفیقی است که هر ساله نصیب این آموزشگاه می گردد .