گل اگر در فصل خود بوئیدنیست            دست هایت تا ابد بوسیدنیست

هفته معلم  بر معلمین والا مقام تهنیت باد