-دوستان می توانند برای دریافت پاسخ احکام شرعی در صورتی که شناسه گوگل داشته باشند می توانند به صورت آنلاین با شناسه گوگل   makaremonline.fa@gmail.com و کسانی که شناسه گوگل ندارند از طریق سایت http://www.makarem.ir/persian/?p=oasهمه روزه از ساعت 7تا 24 بجز ایام تعطیل می توانند سوالات خودر را مطرح کننند و باکارشناسان مذهبی چت نمایند