اصول اساسی مطالعه


برای یک مطالعه ی موثرومفیدچه اصولی بایدرعایت شود؟
چگونه میتوان بهره وری مطالعه را افزایش داد؟
نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده
به نظربرسند،اما همین نکات ساده به میزان غیرقابل
تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند.
اینشیبا ارتباطی با موضوع یا عنوان درسی
ندارند وبه عبارت بهتر،اصولی هستند که بایدهمیشه و
در هر درسی رعایت شوند.
یک نکته ی ظریف دراستفاده از این اصول آن است که
دانش آموزان تصور میکنند باید زمانی راصرف آنها
نمایند،درصورتی که از وقت خود میتوانند به شکل
دیگری بهره ببرند.این تصورغیرمنطقی باعث میشود
دانشآموزان به همان شیوههای نادرست خود ادامه
دهند.برخلاف تصور،رعایت این اصول،حتی اگردرابتدای
کارزمانی را از وقت دانش آموزان بگیرد،درادامه به شدت
موجب صرفه جویی در زمان خواهد شد.
کل خوانی
یک اشکال مهم دانش آموزان در مطالعه این است که آنها مطالب را جزء جزء خوانده و بعد این اجزاء را به هم ارتباط
میدهند.کل خوانی یک اصل بسیار مهم درمطالعه است ومنظور ساده از آن این است که قبل ازشروع مطالعه هر کتاب یا
موضوع کلی،ابتدا باید چهارچوب یا طرح کلی ازآن در ذهن ایجاد کنیم.کلی خوانی باعث ایجاد ارتباط بیشتر بین مطالب
و همچنین ایجاد نظم ذهنی میشود.بنابراین درمطالعه توصیه میشود وقتی کتاب یایک موضوع کلی راشروع میکنید
ابتدا برفهرست مطالب توجه وتمرکز نمایید.ببینید چه ارتباطی بین مطالب وجود دارد؟درموردکدام موضوعات سابقهی
ذهنی دارید و کدام مطالب جدید هستند؟بعد از آن در یک فرصت زمانی مناسب و با حوصله و تامل کتاب را از ابتدا تا انتها
ورق بزنید و مجموعه مطالب آن را مرور نمایید.مطمئن باشید همین کار ساده و وقت اندکی که برای بررسی فهرست و مرور
مطالب صرف میکنید،بازده مطالعه شما را چندین برابر افزایش خواهد داد.
کلید
با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.
توجه به عناوین و سرفصلها
هر مطلب کلی از کتاب وبخشهای مختلف آن از یک سری سرفصلها وعناوین فرعی تشکیل شده است.شاید باور نکنیدکه
همین سر فصلها وعناوین فرعی چقدر دریادگیری و درک بهتر مطلب میتوانند مؤثر باشند.برای شما پیش آمده، سر
جلسه امتحان به سؤالی بر خوردهاید که میدانید حتما جواب آن را خواندهاید ولی هر چه به ذهن خود فشار میآورید این
جوابرا به خاطرنمیآورید.دلیل این امرهمین است که درحین مطالعه عناوین رامانند متن کتاب خوانده اید.
توجه و تمرکز بر سرفصلها و عناوین فرعی نه تنها موجب تقویت هشیاری میشود،بلکه باعث میگردد شما ارتباط بین
مطالب را گم نکنید و بدانید که بین قسمتهای مختلف یک موضوع چه ارتباطی وجود دارد.بنابراین توصیه میکنیم که
درآغاز هرفصل،هم به موضوع اصلی وهم به عناوین فرعی با دقت بیاندیشید وسعی کنیددرذهنخودارتباط بین مطالب را با
دقت جا بیاندازید.
کلید
بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.
ارتباط مطالب
از نظر روانشناسی،یادگیری وقتی معنیدار است که بین مطالب قبلی و جدید ارتباط ایجاد شود.سعی برحفظ نمودن بهجای
درک وفهم مطالب،باعث عدم شکلگیری اینارتباطمیشود.یک دلیل اصلیضعف دانشآموزان دردروس ریاضی همین نکته
است.اصولا دراکثردروس یک ارتباط پلهای بین مطالب وجود دارد و هرچه این ارتباط قویتر باشد پیشرفت درسی نیز از
سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین وقتی شما مطلبی را خوب متوجه نمیشوید و با این ضعف پیش میروید،این
ضعف فقط درهمان نقطه باقی نمیماند و ارتباط بین سایر مطالب را هم متزلزل میکند.
کلید
با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.
شیوهی یادگیری
دو شیوهی یادگیری وجود دارد.متراکم و فاصلهدار،در شیوهی متراکم،فرد وقتی شروع به مطالعه میکند تا زمانی که فرصت
دارد پیش میرود واستراحتی برای خود درنظرنمیگیرد.امادر شیوهی فاصلهدار،فرد زمانهایی را برای مطالعه وزمانهایی
60 دقیقهای یک فرصت استراحت 10 - نیز برای استراحت درنظر میگیرد.مثلا اگر 4 ساعت وقت دارد بعد از هر مطالعه 70
دقیقهای به خود میدهد.
پژوهشها نشان دادهاندکه یادگیری فاصلهدار نتایجی به مراتب بهتراز یادگیری متراکم دارد.عدهای با این تصور که هیچ
زمانی را از دست ندهندفرصت استراحت را هم مغتنم شمرده و به کار خود ادامه میدهند.اما مطمئن باشید که این فرصت
نه تنها زمان از دست رفته نیست بلکه تا حد غیر قابل تصوری،بهرهوری مطالعه را افزایش میدهد.
کلید
ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.
نتیجهگیری
-1 با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.
-2 بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.
-3 با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.
-4 ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید

/ 0 نظر / 18 بازدید